top of page
VEDTÆGTER HORSENS HÅNDBOLDKLUB
Navn og hjemsted

Klubbens navn er Horsens Håndboldklub.
 

Klubben er hjemmehørende i Horsens Kommune.
Klubben er underlagt love og bestemmelser for Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Danmarks Idræts Forbund (DIF)

 

Formål

​Klubbens formål er at fremme udøvelsen af håndboldspillet på såvel bredde- som eliteplan.

at udbrede kendskabet til håndboldspillet med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for klubben.

at være aktiv i Horsens Kommunes kulturliv gennem aktiviteter og initiativer.
I relation til udøvelsen af håndbold på eliteplan, drives klubben efter virksomhedsmæssige principper.

 

Medlemmer

Som medlemmer optages enhver person, der ønsker at tilslutte sig klubbens formål.

Aktive håndboldspillere og ansatte medarbejdere i klubben skal være medlemmer af klubben.
 

Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingentrestance ud over en af bestyrelsen fastsat frist medfører tab af medlemsretten. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem af klubben, før denne har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan meddele fritagelse for betaling af kontingent. Ophør af kontingentfrihed skal af bestyrelsen meddeles skriftlig til den pågældende med 3 mdrs. varsel.
 

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens administration.
 

Eksklusion

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem.

Beslutningen skal begrundes.

Medlemmet skal forinden have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort endeligt på den førstkommende ordinære generalforsamling.
 
Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med mindst 7 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller andre digitale medier.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat overfor bestyrelsen, og med en dagsorden, der omfatter det emne, der ønskes behandlet. For indkaldelse gælder i øvrigt samme regler som gældende for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har været medlem af klubben de seneste 3 måneder. For medlemmer under 18 år der har været medlem af klubben de seneste 3 måneder kan stemmeretten varetages af forældre eller værge. Ethvert medlem som måtte ønske sig passivt medlemskab af klubben, erhverver sig ikke stemmeret.  
 

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent

  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

  • Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

  • Behandling af indkomne forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • Valg af suppleant.

  • Valg af revisor.

  • Eventuelt.

 

Generalforsamlingens beslutninger

Den på generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med de indskrænkninger vedtægterne giver.

Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal skriftlig afstemning gennemføres, såfremt 1 stemmeberettiget medlem ønsker det.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten beslutter.

Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny optages på samme generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal
 

Bestyrelse

Klubbens overordnede ledelse varetages af den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen består af fem eller syv medlemmer.

  • Består bestyrelsen af fem medlemmer, er to på valg i ulige år, og tre på valg i lige år.

  • Består bestyrelsen af syv medlemmer, er tre på valg i ulige år, og fire på valg i lige år. Der vælges én suppleant for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand.

Bestyrelsen ansætter en direktion/administrationschef til at varetage klubbens daglige drift og kan herudover nedsætte udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Personer under 18 år kan ikke vælges til medlemmer af klubbens bestyrelse.

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem, der virker frem til førstkommende generalforsamling.
 

Hæftelse

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtigelser, for hvilke klubben alene hæfter med sin formue.
 

Tegningsforhold

Klubben tegnes af formanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves underskrift af formanden og yderligere 2 medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura til bestemte af bestyrelsen udpegede personer, således, at disse kan forpligtige klubben ved daglige økonomiske dispositioner.

 

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Årsrapporten skal inden udsendelse af indkaldelse til generalforsamling foreligge med revisors påtegning og underskrift.

Regnskabet revideres af de(n) på generalforsamlingen valgte revisor(er).
 

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når 2/3 af de afleverede stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I forbindelse med vedtægtsændringer skal alle afstemninger være skriftlige.

 

Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling skal mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel, hvor beslutningen træffes, hvis 2/3 af de her afgivne stemmer er for forslaget.

Ved en eventuel opløsning af klubben, tilfalder klubbens formue sportslige eller velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

HH log- fritlagt.png
bottom of page